پرسشنامه مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو-20 (TAS-20)

پرسشنامه مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو20 (TAS20)

دسته: علوم انسانی

بازدید: 1 بار

فرمت فایل: docx

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


  • دانلود پرسشنامه مقیاس جذب تلگن (TAS) دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 دانلود پرسشنامه مقیاس جذب تلگن (TAS) پرسشنامه مقیاس جذب تلگن (TAS) پرسشنامه مقیاس جذب تلگن...

  • این مقیاس در سال (1986) توسط تیلور2 ساخته شد دسته: پرسشنامه بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 دانلود پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو (TAS) Toronto Alexithymia Scale (TAS) مقیاس ناگویی خلقی...

  • پرسشنامه نارسایی هیجانی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 9 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 پرسشنامه نارسایی هیجانی نارسایی هیجانی پرسشنامه نارسایی هیجانی پرسشنامه نارسایی هیجانی پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو مخصوص کودکان و...

حجم فایل: 546 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 2

  • مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو20 (TAS20)
  • پرسشنامه مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو20 (TAS20)
  • پرسشنامه مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو-20 (TAS-20)

پرسشنامه مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو-20 (TAS-20)

مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو-20 (TAS-20) [1]:

یک آزمون 20 ماده ای است که توسط بگبی و همکاران (1994) ساخته شده است و سه مولفه دشواری در شناسایی احساسات [2] (DIE) شامل 7 سوال، دشواری در توصیف احساسات [3] (DDE)، شامل 5 سوال و تفکر عینی (EOT) [4] شامل 8 سوال را اندازه گیری می کند. سوالها در مقیاس 5 درجه ای لیکرت از نمره 1 (کاملا مخالفم) تا نمره 5 (کاملا موافق) می سنجد. یک نمره کل نیز از جمع نمره های سه زیر مقیاس برای ناگویی هیجانی محاسبه می شود (هنری و همکاران، 2006). ویژگیهای روانسنجی مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو-20 در پژوهش های متعدد بررسی و تایید شده است (پارکر، تیلور و باگبی، 2003). در نسخه فارسی مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو، بشارت (1386) ضرایب آلفای کرونباخ برای نارسایی کلی 85/0، دشواری در شناسایی احساسات 82/0، دشواری در توصیف احساسات 75/0 و تفکر عینی 72/0 گزارش شده است. همچنین بشارت (1386) اعتبار کل مقیاس را در نمونه ایرانی با استفاده از روش دو نیمه کردن و باز آزمایی (بعد از یک ماه) 74/0 و 72/0 بدست آمده است. ضریب اعتبار مقیاس 85/0 می باشد. از سویی پایایی باز آزمایی این مقیاس در یک نمونه­ی 67 نفری در دو نوبت، با فاصله 4 هفته از 80/0r= تا 87/0 r= برای نارسایی هیجانی کل و زیر مقیاس های مختلف تایید شد. نتایج تحلیل عامل دشواری در توصیف هیجان ها و جهت گیری بیرونی در تفکر را در نسخه فارسی مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو-20 تایید کردند (بشارت، 1386).

[1] -Toronto Alexithymia Scale-20

2 -Difficulty Identifying emotions

3 -Difficulty describing emotions

4-Externally oriented thinking

...کلیک جهت دانلود...