پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی

پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی

دسته: علوم انسانی

بازدید: 1 بار

فرمت فایل: docx

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


حجم فایل: 18 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 9

  • پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی
  • سازگاری فردی – اجتماعی
  • پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی

پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی

در این پژوهش برای سنجش ساز گاری فردی اجتماعی نوجوانان از پرسشنامه روانی کالیفرنیا CPI استفاده شده است. کلارک [1] و همکاران در سال 1953 این آزمون را به منظور سنجش سازشهای مختلف زندگی که دارای دو قطب سازگاری فردی و اجتماعی است تهیه کرده اند، که 180 سوال دو گزینه ای بله یا خیر دارد. این آزمون دارای 12 خرده مقیاس است که نیمی از آنها برای سنجش سازگاری فردی و نیمی دیگر برای سنجش سازگاری اجتماعی هستند، (عمیدنیا، نیسی و سودانی، 1389)

[1] – Clark & et all

...کلیک جهت دانلود...