فعالیت فتوکاتالیتیکی فیلم های چندلایه ای Ag

پاورپوینت بررسی فعالیت فتوکاتالیتیکی فیلم های چندلایه ای Ag-ITO/ZnO تهیه شده توسط فرآیند سل-ژل در تخریب رنگدانه آزو سولانتین لایت براون

بخش اول

فیلم های لایه نازک

انواع لایه های نازک

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


روش های ساخت

بخش دوم

روش تهیه فتوکاتالیست ها

دستگاهها و تجهیزات

بخش سوم

شناسایی فتوکاتالیست ها

آزمایشات فتوتخریب

بحث و نتیجه گیری

...کلیک جهت دانلود...