جنگ شناسی یاپولمولوژی(بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سازگاری مهاجران جنگی خوزستانی مقیم شهر های شیراز، فسا و کازورن در استان فارس)

جنگ شناسی یاپولمولوژی با جامعه

مقدمه و کلیات

جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ – یعنی شناخت تاثیر جنگ بر جامعه و متقابلاً تاثیر جامعه بر جنگ – متفاوت است. همچنین باید آن را از علم جنگ به مفهومی که در مراکز نظامی تعلیم می دهند و متخصصان نظامی، فرماندهان و افسران را تربیت می کنند. (ادیبی سده، 1379:8)

پولمولوژی، ترکیبی از واژه های یونانی polemos به معنای «جنگ» و logos به معنای «بررسی و شناسایی» است و در شکل کلی می توان ان را «علم جنگ» نامید. پولمولوژی به مطالعه شکل ها، علت ها، نتیجه ها و عملکردهای جنگ به عنوان یک پدیده اجتماعی می پردازد. (بوتول، 1:1368)

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


جنگ، بی تردید، شگفت انگیزترین پدیده اجتماعی است. اگر بنا به گفته دورکیم جامعه شناسی بیان تاریخ به صورتی دیگر باشد، می توان گفت که جنگ آفریننده تاریخ است. در واقع، تاریخ صرفاً با توصیف کردن کشمکش های مسلحانه آغاز شده است و بعید می نماید زمانی برسد که این پدیده کاملاً از بین برود، زیرا جنگ ها مشخص ترین مبادی تاریخ، و در عین حال، مرزهایی هستند که مراحل مهم حوادث را از یکدیگر متمایز می کنند. تقریباً نمامی تمدن های معروف بر اثر جنگ از بین رفته اند. همه تمدن های جدید نیز با رخ دادن جنگ پا به عرصه وجود نهاده اند.

فصل اول

مقدمه و کلیات

کلیات و مقررات

جنگ ایران و عراق

شکل 1-1: نقاط مورد تهاجم عراق

طرح مسئله

اهمیت و ضرورت مطالعه

فصل دوم

بررسی مطالعات انجام شده

الف-مطالعات انجام شده در خارج از کشور

2-مطالعات مربوط به نقش اجتماعات قومی در سازگاری مهاجران

چهار چوب نظری تحقیق

فرضیات تحقیق

روش تحقیق

نمونه مورد مطالعه

نحوه جمع آوری اطلاعات

واحد مطالعه

سطح تحلیل

آزمونهای آماری

تعریف متغیر ها و مفاهیم بنیادی( عملیاتی)

روش تعیین اعتبار و پایایی

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

محاسبه نمرات سازگاری

تحلیل رگرسیون

محاسبۀ تکنیک تحلیل رگرسیون چند متغیری

متغیر های موجود در معادله

  1. تحلیل رگرسیون به روش پس رونده

آنالیز واریانس:

متغیر های موجود در معادله

فصل پنجم

خلاصه و نتیجه گیری

الف- هدف و اهمیت تحقیق

جداول تقاطعی

تحلیل رگرسیون مرکب

جمع بندی و نتیجه گیری نهایی

کتابنامه

منابع فارسی

ها. ترجمۀ جمال عابدی، تهران: نشر دانشگاهی.

...کلیک جهت دانلود...