پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی (IRQOL)

پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی (IRQOL)

دسته: علوم انسانی

بازدید: 1 بار

فرمت فایل: pdf

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


حجم فایل: 275 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 6

  • پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی (IRQOL)
  • پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی (IRQOL)

پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی (IRQOL)

این مقیاس برای ارزیابی احساس شما درباره کیفیت زندگی، سلامتی ودیگر حیطه های زندگیتان تهیه شده و

اجرا می گردد. لطفا به تمام سئولات آن جواب بدهید. اگر به پاسخی برخورد کردید که مورد قبولتان نیست

ونمی تواند پاسخ انتخابی شما باشد خواهشمندیم آن را که به نظرتان درست تر می رسد ویا شبیه به پاسخ

مورد نظر شما است را علامت بزنید. خواهشمند یم تنها یک پاسخ را علامت بزنید اولین انتخاب غالبا بهترین

انتخاب است.

لطفا استانداردها، آرزوها، شادیها، امید ها ولذتها یتان را در نظر بگیرید. ما ا ز شما تقاضا می کنیم تا به آنچه

که در دو هفته اخیر در زندگی تان روی داده است، فکر کنید وبه این سئولات جواب دهید برای مثال: باتوجه

به آنچه در دو هفته اخیر تجربه کردیده اید به این سئوا ل چه جوابی می دهید؟

...کلیک جهت دانلود...