پایان نامه بررسی رفتار ماشین القایی روتور سیم پیچی شده کنترل شده با سیکلوکانورتر

پایان نامه بررسی رفتار ماشین القایی روتور سیم پیچی شده کنترل شده با سیکلوکانورتر

مقدمه:

سالهاست که نیاز به کنترل توان الکتریکی سیستمهای گرداننده موتور الکتریکی و کنترل صنعتی وجود داشته است. این نیاز به توسعه سیستم دارد. لئونارد منجر گشت تا ولتاژ dc متغیری برای کنترل گرداننده های موتورهای dcبدست آید.

الکترونیک قدرت ترکیبی از قدرت،الکترونیک و کنترل است. کنترل به بررسی مشخصه های دینامیک و حالت پایدار سیستمهای با حلقه بسته می پردازد. قدرت، وسایل قدرت استاتیک و گردنده که در تولید، انتقال و توزیع توان الکتریکی بکار گرفته می شود بررسی می کند. الکترونیک، مدارها و وسایل پردازشگر یا پردازنده سیگنالها را بررسی می کندکه برای بدست آوردن هدفهای کنترلی مطلوب مورد استفاده قرار می گیرند. الکترونیک قدرت را می توان بصورت کاربرد های الکترونیک حالت جامد در کنترل و تبدیل توان الکترکی نیز تعریف کرد.

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


عناصر الکترونیک قدرت:

در مدارهای کنترل موتور چند نوع وسیله نیمه هادی مورد استفاده قرار می گیرد مهمترین اینها عبارتند از:

1- دیود 2-تریستوردو سیمه( یا دیود PNPN) 3- تریستورسه سیمه( یکسوساز کنترل شده سیلیسیومی (SCR) ) 4- تریستوربا گیت خاموش شونده(GTO) 5- دایاک 6- تریاک 7- ترانزیستور قدرت ( PTR) 8- ترانزیستور دو قطبی با گیت مجزا شده ( IGBT)

انواع مدارهای الکترونیک قدرت:

جهت کنترل توان الکتریکی یا تغییر توان ، تبدیل توان الکتریکی از یک شکل به شکل دیگر لازم است و مشخصات کلید زنی عناصر قدرت اجازه چنین تبدیلاتی را می دهد. مبدلهای استاتیک قدرت این تبدیلات توان را انجام می دهند.

مدارهای الکرونیک قدرت را می توان در شش گروه طبقه بندی کرد:

یکسو کننده های دیودی

مبدلهای ac بهdc ( یکسوکننده های کنترل شونده )

مبدلهای ac بهac ( کنترل کننده های ولتاژ ac )

مبدلهای dc بهdc ( چاپرهای dc )

پیشگفتار

فصل 1 : الکترونیک قدرت

1-1 مقدمه —

2-1 عناصر الکترونیک قدرت —

3-1 انواع مدارهای الکترونیک قدرت —

فصل 2 : موتورهای القایی

1-2 مقدمه —

2-2 مدار معادل موتورهای القایی —

3-2 مشخصات کارایی —

4-2 مشخصه گشتاور-سرعت موتور القایی —

5-2 روشهای کنترل دور موتور القایی —

5-2-1 کنترل ولتاژ استاتور —

5-2-2 کنترل ولتاژ روتور —

5-2-3 کنترل فرکانس —

5-2-4 کنترل ولتاژ و فرکانس —

6-2 مدار معادل هارمونیک موتور القایی —

7-2 مدارهای معادل تقریبی برای محاسبات جریان هارمونیکی —

8-2 جریانهای هارمونیک —

فصل 3 : سیکلوکانورتر(مبدل فرکانس)

مقدمه — 1-3

2-3 نحوه عملکرد مبدل کاهنده فرکانس —

3-3 سیکلوکانورتر تکفاز —

4-3 عملکرد گروه مسدود —

5-3 انواع سیکلو کانورتر —

1-5-3 سیکلوکانورتر پوش —

6-3 ویژگیهای سیکلوکانورتر —

7- 3 بررسی عملکرد یک موتور القایی روتور سیم پیچی شده

دو سو تغذیه ای (WRIM) در اتصال با سیکلوکانورتر —

1-7-3 بازده و ضریب توان برحسب ولتاژ بار —

2-7-3 شکل موجهای ولتاژ و جریان —

8-3 خصوصیات سیکلوکانورتر در شرایط هدایت ناپیوسته —

9-3 اثرات اندوکتانس منبع بر عملکرد سیکلوکانورتر —

10-3 واکنش شبکه در برابر سیکلوکانورتر —

1-10-3 ضریب توان —

11-3 روابط مداری سیکلوکانورتر —

12-3 مزایا و معایب سیکلوکانورتر —

فصل 4 : اینورترهای با مدولاسیون پهنای پالس

مقدمه — 1-4

2-4 دسته بندی اینورترها —

1-2-4 اینورتر تکفاز باسر وسط —

2-2-4 اینورتر پل تکفاز —

3-2-4 اینورتر پل سه فاز —

3-4 قدرت برگشتی اینورتر —

4-4 مقایسه سیکلوکانورتر با اینورتر —

فصل 5 : درایوهای کنترل کننده توان لغزش

1-5 مقدمه: —

کنترل دور موتور القایی روتور سیم پیچی شده 2-5

بکمک سیستم بازیافت انرژی لغزشی: —

3-5 درایو کرامر استاتیک —

4-5 دیاگرام فازوری عملکرد درایو —

1-4-5 بهبود ضریب توان درایو کرامر استاتیک —

5-5 درایو شربیوس استاتیک —

1-5-5 مد 1 : حالت موتوری زیر سنکرون —

2-5-5 مد 2 : حالت موتوری فوق سنکرون —

3-5-5 مد 3 : حالت مولدی زیر سنکرون —

4-5-5 مد 4 : حالت مولدی فوق سنکرون —

6-5 هارمونیک و گشتاورهای هارمونیکی —

...کلیک جهت دانلود...