بررسی تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن

بررسی تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن

دسته: روانشناسی

بازدید: 1 بار

فرمت فایل: docx

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


حجم فایل: 436 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 65

  • بررسی تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن
  • بررسی تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن
  • دریافت فایل بررسی تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن
  • دانلود فایل بررسی تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن

دریافت فایل بررسی تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن

خلاصه

هدف: تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن.

روش کار: از میان 110 مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی پس از توضیح کامل پروژه و گرفتن رضایت اطلاعات شامل: سن، جنس گرفته شده و در پرسشنامه مربوطه ثبت گردید.

در مرحله بعد معاینات گرفتن دید بدون عینک، رفرکشن توسط رتینوسکوپ استاتیک، بررسی دید با اصلاح انجام شده و از میان بیمارانی که با اصلاح، دید کامل داشته اند تست حساسیت کانتراست پلی رابسون ابتدا تک چشمی و سپس دوچشمی در شرایط نوری گرفته شد و نتایج بررسی شد.

نتایج: بر اساس آزمون T میزان حساسیت کانتراست چشم راست، چپ و دوچشمی در گروههای سنی مختلف تفاوت معنی داری داشت.

(P-Value چشم راست = 002/0؛ P-Value چشم چپ = 003/0؛ P-Value دوچشمی = 000/0)

نتیجه گیری: از میان فاکتورهای بررسی شده بین سن و تغییرات حساسیت کانتراست ارتباط معکوس وجود دارد به طوری که هر چه سن افزایش می یابد اندازه حساسیت کانتراست کاهش می یابد، همچنین مقدار حساسیت کانتراست دوچشمی بیشتر از تک چشمی مشاهده شد.

در این پژوهش بین جنس، عیوب انکساری اصلاح شده و مقدار حساسیت کانتراست با افزایش سن ارتباطی پیدا نشد.

...کلیک جهت دانلود...