مقاله ساخت کامپوزیت آلومینیوم – زیرکونیا به روش ریخته گری گردابی و بررسی سختی و ریز ساختار آن

دانلود مقاله با موضوع ساخت کامپوزیت آلومینیوم- زیرکونیا به روش ریخته گری گردابی و بررسی سختی و ریز ساختار آن،

در قالب pdf و در 10 صفحه.

توضیحات:

در این مقاله کاربردی، ساخت کامپوزیت آلومینیوم- زیرکونیا به روش ریخته گری گردابی و بررسی سختی و ریز ساختار آن، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. در این پژوهش، کامپوزیت های Al-ZrO2 با 5، 10 و 15% حجمی زیرکونیا (اکسید زیرکونیم) و در سه دمای 750 و 850 و 950 درجه سانتی گراد از طریق روش ریخته گری گردابی ساخته شدند. در این مقاله، تأثیر درصد حجمی زیرکونیا و دمای ریخته گری، بر سختی و هم چنین ریزساختار این کامپوزیت ها، مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به تصاویر میکروسکوپ الکترونی، می توان به توزیع مناسب اکسید زیرکونیوم در زمینه پی برد. سختی نمونه ها با افزایش کسر ذرات (تا 10% حجمی) افزایش یافته و الگوی پراش اشعه X نیز حضور فاز زیرکونیا ZrO2 را تأیید نموده است. به طور کلی نتایج نشان می دهد که افزایش دمای ریخته گری می تواند ترشوندگی و در نتیجه الحاق ذرات زیرکونیا توسط آلومینیوم را تا حدودی افزایش دهد و بهبود ویژگی های کامپوزیت را باعث شود.

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


این فایل به همراه چکیده، متن اصلی و منابع در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات: 10

...کلیک جهت دانلود...