پایان نامه بررسی نیازهای آموزشی پرستاران از دیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان

پایان نامه بررسی نیازهای آموزشی پرستاران از دیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان تهران

چکیده تحقیق :

تحقیق حاضر به بررسی نیازهای آموزشی پرستاران بیمارستان پارسیان ازدیدگاه پرستاران و مدیران همان بیمارستان پرداخته است این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی می باشد که شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل 240 نفر از پرستاران و 32 نفر از مدیران بیمارستان پارسیان می باشد و در همین راستا جمعیت مورد مطالعه پرستاران بر اساس فرمول کوکران 147نفر و جمعیت مدیران بر اساس سرشماری 32 نفر برآورد شده است. روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

بررسی ها نشان می دهد که مهمترین نیازهای آموزشی پرستاران شامل: آشنایی با داروهای جدید، آشنایی با روشهای درمانی غیر دارویی، آشنایی با فیزیوپاتولوژی بیماریهای جدید، آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارها، نحوه احیاء قلبی ریوی و آشنایی با تجهیزات و دستگاههای پزشکی می باشند.

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین متغیر های سطح تحصیلات، میزان حقوق ماهیانه، علاقه مندی به حرفه پرستاری و استفاده از بحث گروهی با متغیرمیزان نیازهای آموزشی رابطه مثبت وجود دارد ولی رابطه بین متغیر های دفعات شرکت در دوره های آموزشی، استفاده از آموزش های عملی و استفاده از نشریات و مجلات با متغیر میزان نیاز آموزشی معکوس شده است، ضمن اینکه بین متغیرهای سن، سابقه خدمت و استفاده از سخنرانی های آموزشی با متغیر میزان نیاز آموزشی رابطه ای مشاهده نمی گردد.

مقدمه

عصر حاضر عصر سازمانهای بزرگ و پیچیده است. در سازمان های اجتماعی انسان بعنوان یک عامل مفید و موثر از اهیمت خاص برخوردار است. ( میر کمالی، 1373 ص28) می نویسد : « انسان با مجموعه خصوصیات و ویژگیهای خاص خودش با پیمودن روند تکامل خواهان ترقی و پیشرفت است و می بایست زمینه های مساعد برای رشد و ترقی او فراهم شود.

اهمیت کار آموزی و تلاش برای آموزش کارکنان و مدیران در این است که توانایی های تخصصی و مهارت آنها در انجام وظایف محوله افزایش یابد و توانایی های بالقوه آنان نیز به فعلیت درآید ( میر سپاسی، 1373 ص301)

فصل اول

کلیات تحقیق

فصل دوم

مرور ادبیات و مبانی نظری تحقیق

فصل سوم

روش تحقیق

فصل چهارم

تجزیه وتحلیل اطلاعات

فهرست منابع فارسی

...کلیک جهت دانلود...