بررسی نگرش و میزان همکاری بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای زنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران با دانشجویان پزشکی

دسته: پزشکی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 170 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 47

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


  • بیمارستان های آموزشی
  • درمانگاههای زنان
  • بررسی نگرش و میزان همکاری بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای زنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران با دانشجویان پزشکی
  • نگرش
  • دانشجویان پزشکی
  • بیماران
  • میزان همکاری

طب زنان یکی از شاخه های مهم رشته پزشکی است. حضور و مشارکت دانشجویان در درمانگاههای زنان سبب دستیابی آنان به توانایی های لازم بالینی می شود.

مطالعه حاضر برای ارزیابی بینش، نگرش و میزان موافقت بیماران با مشارکت دانشجویان پزشکی در مراحل مختلف ویزیت سرپایی و عوامل اجتماعی مؤثر بر پذیرش بیماران انجام شده است.

مواد و روشها:

مطالعه حاضر به روش Cross sectional برروی 500 نفر خانم مراجعه کننده به درمانگاههای زنان بیمارستانهای بوعلی، امیرالمؤمنین و جواهری تهران انجام شده است. ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته بود که با مصاحبه با بیماران تکمیل می گردید. پرسشنامه شامل خصوصیات دموگرافیک، تجربه قبلی و بینش اولیه بیماران در مورد حضور دانشجویان پزشکی و موافقت یا مخالفت آنان با مشارکت دانشجویان در مراحل گوناگون ویزیت بود.

برای مقایسه عوامل مؤثر بر تصمیم بیماران برای پذیرش مشارکت دانشجویان در بین گروههای مختلف ازتست X2 یا T test و Oneway Anova استفاده شد.

یافته ها: میانگین سن بیماران 2/34 سال و 8/99% بیماران مسلمان بودند. 6/82% بیماران تحت بیمه های اجتماعی قرار داشتند، 72% سابقه حضور و معاینه توسط دانشجویان پزشکی را در گذشته داشتند و 72% اساساً حاضر به ویزیت توسط پزشک مرد نبودند. 55% بیماران این دیدگاه را داشتند که دانشجوی پزشکی باید در تمامی مراحل ویزیت مشارکت کند درحالیکه 8/98% بیماران با مشارکت دانشجویان پزشکی حداقل در یکی از مراحل ویزیت زنان موافقت نبودند.

در بررسی عوامل احتمالی مؤثر بر موافقت با مخالفت بیماران یافته های کلی حاکی از آن است که با افزایش سن و دفعات بارداری همکاری بیماری افزایش یافته است. همچنین کارمندان و کسانی که تحصیلات بیشتر داشتند نیز همکاری بیشتری داشتند.

نتیجه گیری:

بیشتر زنان اجازه مشارکت دانشجویان پزشکی را در حداقل یکی از مراحل ژنیکولوژیک دادند. تنها درصد کوچکی از خانمها به طور کلی اجازه هیچگونه حضور و مشارکت دانشجویان را ندادند. بیشترین مخالفت بیماران با حضور دانشجویان در مرحله معاینه زنان بوده است. به نظر می رسد با توجه بیشتر به خواسته های بیماران و ایجاد شرایط مناسب برای ایشان بتوان سطح آموزش بالینی دانشجویان پزشکی را ارتقا بخشید.

فهرست مطالب

فصل اول … 1

بیان مسأله … 2

پیشینه تحقیق … 5

فصل دوم … 11

متد و روش ها … 12

تاریخچه پرسشنامه … 13

فصل سوم … 14

نتایج … 15

فصل چهارم … 43

بحث و نتیجه گیری … 44

پیوست ها … 47

...کلیک جهت دانلود...