مقاله ساخت بازدارنده های خوردگی پایه فسفوناتی و ارزیابی عملکرد آن ها در آب های مختلف

دانلود مقاله با موضوع ساخت بازدارنده های خوردگی پایه فسفوناتی و ارزیابی عملکرد آن ها در آب های مختلف،

در قالب pdf و در 12 صفحه.

در این مقاله کاربردی، ساخت بازدارنده های خوردگی پایه فسفوناتی و ارزیابی عملکرد آن ها در آب های مختلف، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. بدین منظور از ترکیب فسفونات های مختلف با فسفات، پلی فسفات، روی و مولیبدات بازدارنده های مناسبی برای محافظت فولاد در آب برج های خنک کننده ساخته شد و عملکرد این بازدارنده ها در آب های سه نوع برج خنک کننده، مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش های DC پلاریزاسیون، میکروسکوپی الکترونی و آنالیز EDAX جهت بررسی عملکرد بازدارنده ها مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آزمایش ها نشان داد که مکانیزم بازدارندگی یک مکانیزم بازدارندگی مختلط به صورت تشکیل کمپلکس های Fe2+_Phosphonate فسفات آهن و مولیبدات آهن در مناطق آندی و تشکیل رسوبات فسفات کلسیم و هیدروکسید روی در مناطق کاتدی است. راندمان بازدارندگی وابسته به نوع فسفونات به کار رفته، غلظت روی و ترکیب شیمیایی آب است و وابستگی کمی به نوع پلیمر مصرفی بکار رفته برای کنترل رسوب دارد. بازدارنده های ساخته شده در محدوده pH 7.5 تا 8.5 پایدار می باشند و راندمان بازدارندگی بازدارنده های ترکیبی ایجاد شده در آب های مختلف، قابل رقابت با بازدارنده های تجاری است.

این فایل به همراه چکیده، متن اصلی و منابع در اختیار شما قرار می گیرد.

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


تعداد صفحات: 12

...کلیک جهت دانلود...