تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشچویان دانشکده بهداشت و معماری دانشگاه شهید بهشتی در مورد اکستازی و عوارض ناشی

پایان نامه کارشناسی بهداشت عمومی با عنوان تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشچویان دانشکده بهداشت و معماری دانشگاه شهید بهشتی در مورد اکستازی و عوارض ناشی از مصرف آن در سال 1387

چکیده:

امروزه اعتیاد مشکل بزرگ جوامع است و معضلی است که خانواده ها از آن هراس دارند اما دیری نیست که بلای عظیم تری نازل شده و ناجی گول زننده با عنوان قرص های شادی بخش وارد بازار شده است و این در حالی است که عموم جامعه خصوصاً جوانان از عوارض مصرف این قرصها که در اکثر موارد خطرآفرین نیز هست و گاه حتی یکبار مصرف آن باعث ایجاد عوارض بلندمدت می شود اطلاعی ندارند، همچنین سهولت دسترسی به این مواد و عدم آگاهی جوانان در این مورد آثار زیانبار آن را چندین برابر کرده است. لذا محققین این پژوهش با هدف ارائه آموزشهای لازم در این زمینه، سعی در تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشجویان در قالب تحقیقی با عنوان تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشجویان در مورد اکستازی و عوارض ناشی از مصرف آن دارند.

کلمات کلیدی:

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


اعتیاد

اکستازی

قرص های شادی بخش

متیلن دی اکسی متامفتامین (MDMA)

دانشچویان دانشکده بهداشت و معماری دانشگاه شهید بهشتی

مواد و روشها:

در این مطالعه توصیفی – تحلیلی 254 دانشجوی مقطع کارشناسی از دانشکده های بهداشت و معماری دانشگاه شهید بهشتی به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه مشتمل بر چهار بخش: مشخصات دموگرافیک، سؤالات سنجش آگاهی، سؤالات سنجش نگرش و سؤالات مربوط به برخی رفتارها و ویژگی های جامعه مورد مطالعه بود. سؤالات مربوط به آگاهی و نگرش امتیازبندی گردید، همچنین روایی آن به روش اعتبار محتوا سنجیده شد، بدین صورت که پرسشنامه توسط متخصصین و اساتید مربوط به موضوع مورد ارزیابی و بازبینی قرار گرفت و پس از اعمال اصلاح و پایلوت پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه ها، اطلاعات رمزگذاری شده و داده های اصلی بوسیله ی برنامه های Excell و Spss و با آزمون آماری T.Test و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول 5

بیان مسأله 6

فصل دوم 11

کلیات 12

تاریخچه 13

الگوی مصرف اکستازی 13

سیر مصرف اکستازی در ایران و جهان 15

بحران های بوجود آورنده توسط اکستازی 16

آسیبهای اجتماعی اکستازی17

جوانان و اکستازی 18

علائم، اثرات و عوارض اکستازی 19

پیشگیری اکستازی 22

مروری بر مطالعات انجام شده در ایران و جهان 23

مروری بر مطالعات انجام شده در ایران 23

مروری بر مطالعات انجام شده در جهان 27

فصل سوم 34

اهداف پژوهش 35

هدف کلی 35

اهداف اختصاصی 35

سوألات پژوهش 36

سوألات توصیفی پژوهش 36

فرضیات پژوهش 37

هدف کاربردی 38

تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی 38

جدول متغیرها 40

مواد و روش ها 41

نوع مطالعه 41

تکنیک و روش جمع آوری اطلاعات 41

اعتبار و اعتماد پرسشنامه 41

ابزار گردآوری داده ها 42

جامعۀ مورد بررسی 43

روش نمونه گیری 43

روش تجزیه و تحلیل داده ها 43

نحوه اجرای پژوهش 44

رمزگذاری و امتیازبندی سوألات 44

ملاحظات اخلاقی 45

محدودیتهای پژوهش 46

فصل چهارم 47

– یافته های پژوهش 48

یافته های توصیفی پژوهش 48

یافته های تحلیلی پژوهش 61

بحث و نتیجه گیری 102

پیشنهادات 110

منابع و مأخذ 111

– پیوست 116

پرسشنامه 116

...کلیک جهت دانلود...