تشریح و تقسیم بندی انواع اتصالات سیم پیچی ترانسفورماتور

دسته: برق، الکترونیک، مخابرات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 2971 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 94

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


  • دانلود پایان نامه مهندسی برق
  • انواع خطاهای نامتقارن در اتصالات ترانسفورماتور
  • تشریح و تقسیم بندی انواع اتصالات سیم پیچی ترانسفورماتور
  • تشریح و تقسیم بندی انواع اتصالات سیم پیچی ترانسفورماتور
  • خطاهای متقارن و نامتقارن
  • دانلود پایان نامه برق
  • ترانسفورماتورهای شبیه سازی شده
  • اتصالات سیم پیچی ترانسفورماتور

دانلود پایان نامه رشته برق

تشریح و تقسیم بندی انواع اتصالات سیم پیچی ترانسفورماتور

چکیده:

در این پایان نامه ابتدا به مقدمه کوتاهی در مورد دامنه و مدت افت ولتاژ می پردازیم. سپس انواع اتصالات سیم پیچی ترانسفورماتور را تقسیم بندی می کنیم و سپس انتقال افت ولتاژهای ناشی از خطاهای متقارن و نامتقارن را از طریق این اتصالات توضیح می دهیم و در جدولی طبقه بندی می کنیم و اثر آن را بر روی ترانسفورماتورهای شبیه سازی شده خواهیم دید.

افت ولتاژها عبارت از کاهش کوتاه مدت rms ولتاژ است که بواسطه اضافه بارها وراه اندازی موتورهای بزرگ ایجاد می شود. این توجه به افت ولتاژها عمدتاً به واسطه مشکلاتی است که برای انواع تجهیزات حساس به وجود می آورند مانند: درایوهای کنترل سرعت، تجهیزات کنترل فرآیند و کامپیوترها که به دلیل حساسیتشان در این زمینه بد نام هستند.

دامنه یک افت ولتاژ را به چند روش می توان معین کرد. اکثر مونیتورهای موجود، دامنه افت ولتاژ را ازrms ولتاژها بدست می آورند. ولی این شرایط ممکن است در آینده کاملاً تغییر کند. چند راه دیگر برای تعیین مقدار سطح ولتاژ وجود دارد. دو مثال واضح آن یکی دامنه هارمونیک اصلی (فرکانس قدرت) ولتاژ و دیگری پیک ولتاژ در هر سیکل یا نیم سیکل هستند. تا زمانی که ولتاژ سینوسی است مهم نیست که rms ولتاژ، مولفه اصلی ولتاژ یا پیک ولتاژ برای بدست آوردن دامنه افت استفاده شود. ولی بویژه در حین افت ولتاژ اینگونه نیست. معمولاً تجهیزات به سطح ولتاژ پایین تری نسبت به سطحی که خطا اتفاق می افتد متصل می شود. بنابراین ولتاژ پایانه تجهیزات نه تنها به ولتاژ pcc بستگی دارد بلکه به اتصال سیم پیچ ترانس بین pcc و پایانه تجهیزات هم بستگی دارد. نقطه یpcc نقطه ای است که خطا و بار از آن نقطه تغذیه می شود، بعبارت دیگر جریان بار و جریان خطا در این نقطه از هم جدا می شود.

کلمات کلیدی:

خطاهای متقارن و نامتقارن

اتصالات سیم پیچی ترانسفورماتور

ترانسفورماتورهای شبیه سازی شده

فهرست مطالب

چکیده: 3

3-1 مقدمه 3

3-2 دامنه افت ولتاژ 4

3-3 مدت افت ولتاژ 4

3-4 اتصالات سیم پیچی ترانس 5

3-5 انتقال افت ولتاژها از طریق ترانسفورماتور 6

3-5-3 خطای تکفاز، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع دوم 7

3-5-4 خطای تکفاز، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع دوم 8

3-5-5 خطای تکفاز، بار با اتصال ستاره، 8

3-5-6 خطای تکفاز، بار با اتصال مثلث، 8

3-5-7 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، 9

3-5-9 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، 10

3-5-10 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، 10

3-5-11 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، 10

3-5-12 خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، 10

3-5-13 خطاهای دو فاز به زمین 11

3-6 جمعبندی انواع خطاها 13

شکل (3-1) دیاگرام فازوری خطاها 14

3-7 خطای TYPE A، ترانسفورماتور DD 14

شکل (3-3) شکل موج ولتاژ VBC

شکل (3-2) شکل موج ولتاژ VAB 15

شکل (3-5) شکل موج ولتاژ VAB

شکل (3-4) شکل موج ولتاژ VCA 15

شکل (3-7) شکل موج جریان IB

شکل (3-6) شکل موج جریان IA 16

شکل (3-9) شکل موج جریان IA

شکل (3-8) شکل موج جریان IA 16

3-8 خطای TYPE B، ترانسفورماتور DD 17

شکل (3-10) شکل موجهای ولتاژ VA , VB , VC 17

شکل (3-11) شکل موجهای ولتاژ VA , VB , VC 18

شکل (3-12) شکل موجهای جریان IA , IB , IC 19

3-9 خطای TYPE C، ترانسفورماتور DD 19

شکل (3-13) شکل موجهای ولتاژ VA , VB , VC 20

شکل (3-14) شکل موجهای ولتاژ VA , VB , VC 21

شکل (3-15) شکل موجهای جریان , IB IA 21

شکل (3-16) شکل موج جریان IA 22

شکل (3-16) شکل موج جریان IB 22

شکل (3-17) شکل موج جریان IC 23

3-10 خطاهای TYPE D و TYPE F و TYPE G، ترانسفورماتور DD 23

3-11 خطای TYPE E، ترانسفورماتور DD 23

شکل (3-18) شکل موجهای ولتاژ VA , VB , VC 24

شکل (3-19) شکل موجهای جریان IA , IB , IC 24

3-12 خطاهای نامتقارن، ترانسفورماتور YY 24

3-13 خطاهای نامتقارن، ترانسفورماتور YGYG 24

3-14 خطای TYPE A، ترانسفورماتور DY 25

شکل (3-20) شکل موجهای ولتاژ VA , VB , VC 25

شکل (3-21) شکل موجهای جریان IA , IB , IC 25

شکل (3-22) شکل موجهای جریان IA , IB , IC 26

3-15 خطای TYPE B، ترانسفورماتور DY 26

3-16 خطای TYPE C، ترانسفورماتور DY 28

3-17 خطای TYPE D، ترانسفورماتور DY 30

3-18 خطای TYPE E، ترانسفورماتور DY 31

3-19 خطای TYPE F، ترانسفورماتور DY 32

3-20 خطای TYPE G، ترانسفورماتور DY 34

3-21 شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE A 36

شبیه سازی با PSCAD 36

شبیه سازی با برنامه نوشته شده 38

3-22 شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE B 41

شبیه سازی با PSCAD 41

شبیه سازی با برنامه نوشته شده 44

3-23 شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE C 47

شبیه سازی با PSCAD 47

شبیه سازی با برنامه نوشته شده 49

3-24 شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE D 52

شبیه سازی با PSCAD 52

شبیه سازی با برنامه نوشته شده 55

3-25 شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE E 58

شبیه سازی با PSCAD 58

شبیه سازی با برنامه نوشته شده 60

3-26 شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE F 63

شبیه سازی با PSCAD 63

شبیه سازی با برنامه نوشته شده 66

3-27 شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE G 69

شبیه سازی با PSCAD 69

شبیه سازی با برنامه نوشته شده 71

3-28 شکل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبکه 14 باس IEEE برای خطای TYPE D در باس 5 با مقدار 75

3-29 شکل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبکه 14 باس IEEE برای خطای TYPE G در باس 5 با مقدار 81

3-30 شکل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبکه 14 باس IEEE برای خطای TYPE A در باس 5 با مقدار 87

منابع 93

...کلیک جهت دانلود...