گزارش کارآموزی در مورد رله، پست فشار قوی، برقگیر

گزارش کارآموزی در مورد رله، پست فشار قوی، برقگیر و …

فرهنگ اصطلاحات برق … 1

اساس کار فیوز … 8

کنتور … 8

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


اساس کار کنتور … 8

نحوه نصب کنتور تکفاز در مدار … 9

کنتورهای پیشرفته چگونه کار می کنند … 10

کنتور اکتیو … 10

تفاوت فرکانس شبکه های مختلف برق در کشودها … 13

منظور از برق گرفتگی … 13

خطرات ناشی از برق … 13

جریان خطا چیست و چند نوع دارد … 14

اندازه جریان و ولتاژ مجاز … 14

تئوری و تعاریفی از ترانسفور ماتورها … 15

انواع ترانسفورماتورها … 15

اجزای تشکیل دهنده یک ترانسفورماتور … 16

انواع مختلف ترانسفورماتورها … 17

وسایل کنترل حرارت … 19

پست … 21

انواع استانداردهای حاکم بر تجهیزات پست دنیا … 21

انواع پستهای فشارقوی … 21

تقسیم بندی ولتاژها … 22

مراحل طراحی پست های فشار قوی … 23

باس بارها (شین) ( BUS BAR , SHINE) … 25

باس بارهای رایج در پستها … 25

انتخاب هادی برای باس بارهای نصب شده در فضای آزاد … 28

معیار انتخاب شکل باس بارها … 28

اثر کرونا (پدیده ی کرونا) … 29

انتخاب سطح مقطع باس بارها … 29

مقره ها … 29

انتخاب میزان آلودگی در سطح مقره ها … 30

اتصال باس بار ها به تجهیزات … 31

انواع کلمپ ها … 31

رله ها … 31

انواع اتصالی … 33

رله ها از نظر طرز اتصال به شبکه … 34

انواع رله و کاربرد آن … 34

برقگیر ها … 39

انواع برقگیرها … 39

خصوصیات یک برقگیر ایده آل … 40

عملکرد برقگیرهای Sic) ) … 40

مشخصات مهم برقگیرها طبق مشخصات بین المللی ( IEC) … 41

خازنها … 42

راکتورها … 42

روش های حفاظت پست ها در مقابل صاعقه … 42

شبکه زمین … 43

کلیدهای فشارقوی … 45

...کلیک جهت دانلود...